Skip to main content

Privacyverklaring

versie januari 2024

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website (www.oudervanmijnouders.nl) aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100 (hierna: “Trimbos-instituut”). Als je gegevens achterlaat op de Website worden deze verwerkt door Trimbos-instituut.

Contactpersoon

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wordt omgegaan met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die onder punt 6 zijn beschreven), kun je contact opnemen met het Trimbos-instituut via info-kovb@trimbos.nl.

Klacht indienen

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Trimbos-instituut, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos-instituut indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 2. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
 3. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar?
 4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 5. Met wie delen wij jouw gegevens?
 6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
 7. Wat zijn jouw rechten?
 8. Cookies?
 9. Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Als je een vraag hebt over de Website of onverhoopt ontevreden bent over de Website, dan kun je via het contactformulier op de Website jouw klacht/vraag indienen. We vragen je dan de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres en de gegevens die je in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw vragen te beantwoorden.

2. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jij besluit welke gegevens door te geven via het contactformulier.

De grondslag die wij moeten hebben volgens de toepasselijke privacyregelgeving voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is daarom jouw (uitdrukkelijke) toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door een e-mail te sturen naar info-kovb@trimbos.nl. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

3. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar?

Ouder van mijn ouders verstrekt advies en tips aan zowel jongeren als volwassenen. Dit betekent dat ook jongeren (onder de 18) het contactformulier kunnen invullen.  De ouder of jongere kiest zelf welke informatie wordt gedeeld. Dat kunnen dus ook gevoelige gegevens zijn, zoals persoonsgegevens over gezondheid. Wij gaan zorgvuldig om met deze verstrekte informatie, zoals in deze privacyverklaring te lezen is.

Voor het verstekken van informatie, hulp en adviezen aan jongeren in het kader van een preventie- en adviesdienst, zoals de informatie op de Website, is voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wettelijk niet vereist.

4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens die je achterlaat bij het indienen van een klacht of vragen via het contactformulier verwijderen we na afronding van jouw vraag of klacht.

Als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen we de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer bewaren.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens op in onze cloudomgeving van onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. Dit betreft een partij buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Wij hebben echter vastgesteld dat deze partij beveiliging van persoonsgegevens heeft ingericht overeenkomstig de privacyregelgeving die geldt binnen de EER. Tevens hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze partij waarin deze afspraken worden bevestigd.

We verstrekken je gegevens verder niet aan andere partijen, tenzij dat in een uitzonderlijk geval moet op basis van een wettelijke verplichting.

6. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo slaan we de gegevens in een beveiligde omgeving op en hebben alleen de mensen die verantwoordelijk zijn voor (het functioneren van) de Website toegang tot jouw gegevens. Zoals onder punt 5 te lezen  heeft ook onze ICT-serviceprovider passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen.

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd recht om je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens weer in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Daarnaast heb je het recht:

 • op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan info-kovb@trimbos.nl.

8. Cookies?

Ja, wij gebruiken cookies om twee redenen. We gebruiken functionele cookies om de Website te kunnen laten functioneren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om te meten hoe de Website wordt gebruikt en hoe we de Website kunnen verbeteren.

9. Wijzigingen

Wij ontwikkelen onze diensten steeds. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op de Website om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring geldt direct na plaatsing.